Υπηρεσίες

Το εργαστήριο παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

Η Παροχή Υπηρεσιών προς Τρίτους διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 159/1984 (Φ.Ε.Κ. Α’53) και πραγματοποιείται με την ανάθεση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.