Αρχική

Το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας ανήκει στον Τομέα Γεωγραφίας & Κλιματολογίας του τμήματος Γεωλογίας & Γεωπειρβάλλοντος. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Σεραφείμ Πούλος και το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από 9 άτομα διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού, 2 Ε.ΔΙ.Π και 6 Υποψήφιους Διδάκτορες.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διεργασιών, σχετιζόμενων με την αλληλεπίδραση αέρα-νερού-γης, οι οποίες διαμορφώνουν την επιφανειακή και υποθαλάσσια μορφολογία του πλανήτη.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες του Εργαστηρίου έχουν διεξάγει έρευνες σε δελταικές, παράκτιες και ποτάμιες περιοχές, και έχουτν ασχοληθεί με δείκτες τρωτότητας ακτών, αύξησης της θαλάσσιας στάθμης, κλιματικής αλλαγής (παρελθούσας, παρούσας και μελλοντικής), παράκτια ωκεανογραφία, δυναμική ιζημάτων, τηλεπισκόπησης και εφαρμογών GIS.

Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει είτε ώς συντονιστής ή ως συμμετέχουσα ομάδα σε πάνω από 50 προγράμματα, συνχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (π.χ. MATER, CINCS, PDTD, HCM, Marie-Curie, INTERREG I-I & II, COST, PEOPLE, PYTHAGORAS I & II, HERAKLEITOS (2), THALIS, SYNERGASIA I & II). Ο συνολικός προυπολογισμός των προγραμμάτων αυτών υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια Ευρώ για την προηγούμενη δεκαετία. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με δήμους, περιφέρειες και πολίτες σε έρευνες (π.χ. εκτίμηση παλαιού αιγιαλού, πλημμυρικά φαινόμενα ποταμών, παράκτια διάβρωση).